Ana Đorđević rođena je 1991. godine u Beogradu. Po­hađala je osnovnu školu u Obrenovcu i Filološku gimnaziju u Beogradu. Završila je osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i 2021. go­dine odbranila doktorsku tezu u oblasti sociokulturne psi­hologije. Zaposlena je kao naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Title