DUŠANU JANIĆU NAGRADA „BRANKO JELIĆ“

..za prevod knjige Mirčea Elijadea, "Mitovi, snovi i misterije" sa francuskog jezika.