UTICAJ ZRAČENJA NA BIOLOŠKE SISTEME

1.980,00 RSD 1.485,00 RSD

Aspekt uticаjа zrаčenjа nа biološke sisteme, njihovi biološki efekti i procjene rizikа zahtijevaju složena multidisciplinarna istraživanja, a iskustvo pokazuje da jednoznačnih, i nama najlakše prihvatljivih, rješenja i zavisnosti – nema, da su se tokom vremena mišljenja i stavovi mijenjali, kao i nekom efektu ili veličini pripisivani značaj i (brojne) vrijednosti. Stoga, i u ovoj knjizi navedene podatke/vrijednosti treba shvatiti kao rezultat dosadašnjih istraživanja, i danas (opšte)prihvaćenih stavova, i treba imati u vidu da su mnoga pitanja koja se tiču uticaja zračenja na biološke sisteme još uvijek otvorena i neriješena.(…)
Važno je reći da savremeni način života, sve veća izloženost čovjeka i nehumane biote različitim izvorima zračenja, sinergetski efekti s drugim agensima koji mogu povrijediti zdravlje, predmetnu temu čine aktuelnom i sve aktuelnijom – kako za pojedinca i opštu populaciju, tako i za istraživačku zajednicu. U novije vrijeme sve je jasnija i izraženija potreba sistemskog, integrisanog pristupa i, štaviše, transdisciplinarnih istraživanja. S druge strane, o tome koliki je značaj otkrića u vezi sa zračenjima i njihovim interakcijama najbolje svjedoči veliki broj Nobelovih nagrada dodijeljenih za ta otkrića.

Dr Ivanka Antović, diplomirani biolog, rođena je 1973. godine u Nikšiću. Magistarski rad i doktorsku disertaciju iz oblasti morfologije, sistematike i filogenije životinja od-branila je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Realizovala je istraživanja u oblastima morfologije, sistematike i filogenije životinja, marinske biologije, radio-ekologije, radiobiologije i ekotoksikologije. Učestvovala je u realizaciji naučnoistraži-vačkih projekata, i autor je i koautor nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, zbornicima međunarodnih i domaćih naučnih konferencija. Član je Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore.

Dr Nevenka Antović, diplomirani fizičar, rođena je 1969. godine u Nikšiću. Magistar-ski rad i doktorsku disertaciju odbranila je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beo-gradu. Profesor je nuklearne fizike na Univerzitetu Crne Gore. Naučne radove objavlji-vala je u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, u zbornicima međunarodnih i domaćih naučnih skupova, a realizovana istraživanja su iz oblasti nuklearne fizike i njene primjene, posebno – fizike pozitronijuma, gama-spektrometrije, razvoja i pri-mjene nuklearnih analitičkih tehnika i metoda, radioekologije. Član je Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore.

Weight 1,6 kg
Godina izdanja

2018

Pismo

latinica

Povez

broš

Broj stranica

676

ISBN

978-86-6263-228-9

Dimenzije

170 x 240

Povezani proizvodi