Sandra Radenović je rođena 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Asistentkinja je na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedan je od osnivača Bioetičkog društva Srbije (BDS). Autorka je brojnih radova i učesnica domaćih i međunarodnih konferencija. Autorka je knjige Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobarskih promena (2001–2006). Za potpredsednika Bioetičkog društva Srbije izabrana je 2011. godine.

Title