milivoj bešlin

Milivoj Bešlin, istoričar i viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Dоktоrirао (2015) nа Filоzоfskоm fаkultеtu Univеrzitеtа u Nоvоm Sаdu. Predavao na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na matičnom institutu, osnivač i koordinator Laboratorije za istraživanje socijalizma i (post)jugoslovenske studije (YugoLab). Bio je angažovan na više naučnih projekata Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Evropske unije, SR Nemačke… Objavio više desetina stručnih studija, članaka, rasprava i prikaza u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Priredio pet zbornika radova. Učestvovao na više desetinadomaćih i međunarodnih naučnih skupova. Oblasti istraživanja: politička i društvena istorija Jugoslavije, studij nacionalizma, istorijski revizionizam. Piše kolumne za nekoliko medija u regionu.

Title