Jelena Knežević je docent za oblast njemačka književnost na Filološkom fakultetu Univerzite- ta Crne Gore, a od 2018. godine i gostujući pre- davač na Katedri za germanistiku Filološkog fa- kulteta u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološ- kog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gdje je i magistrirala i doktorirala. Istražuje i objavljuje u oblasti komparatistike, na teme iz njemačke i svjetske književnosti. Autor je knjige Njemačka književnost u Crnoj Gori do 1945 (2012) i znat- nog broja članaka u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Bavi se i knji- ževnim prevođenjem. Urednik je časopisa Fo- lia linguistica et litteraria, i učesnik u nekoliko međunarodnih, bilateralnih i nacionalnih pro- jekata. Član je nacionalnog tima eksperata za visoko obrazovanje (HERE).

Title