Dr Ivanka Antović, diplomirani biolog, rođena je 1973. godine u Nikšiću. Magistarski rad i doktorsku disertaciju iz oblasti morfologije, sistematike i filogenije životinja od-branila je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Realizovala je istraživanja u oblastima morfologije, sistematike i filogenije životinja, marinske biologije, radio-ekologije, radiobiologije i ekotoksikologije. Učestvovala je u realizaciji naučnoistraži-vačkih projekata, i autor je i koautor nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, zbornicima međunarodnih i domaćih naučnih konferencija. Član je Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore.

Title