Ilija Ognjanović Abukazem (Novi Sad, 1845 – Budimpešta, 1900), književnik i lekar, bio je jedan od najinteresantnijih hroničara Novog Sada u drugoj polovini XIX veka. Školovao se u rodnom gradu, Karlovcima, Pečuju, Budimpešti i Beču. Kao đak novosadske gimnazije počeo je da objavljuje književne radove i uređuje đačke listove. Tokom školovanja u Karlovcima i Pečuju nastavio je i produbio saradnju sa novosadskim dnevnim i književ nim listovima. To je vreme njegovog najranijeg formiranja i zbog toga se đački dnevnik Ilije Ognjanovića ukazuje kao važan konstituent u stvaranju slike o njegovom književnom stasavanju.

Title