Hajnc-Diter Hajman (Heinz-Dieter Heimann, 1949), nemački istoričar, specijalizovao se za srednjovekovnu istoriju. Studije nemačkog jezika i istorije završio je na Rurskom univerzitetu u Bohumu 1977. godine. Kao istraživač saradnik Ferdinanda Zajbta (Ferdinand Seibt) na Katedri za srednjovekovnu istoriju Rurskog univerziteta u Bohumu, odbranio je disertaciju „Između Češke i Burgundije. O odnosu Istok–Zapad unutar teritorijalnog sistema Nemačkog carstva u 15. veku”. Nakon habilitacije (1988), naredne godine izabran je za privatnog docenta na Katedri za srednjovekovnu istoriju Rurskog univerziteta u Bohumu. Od 1994. do 2015. bio je profesor srednjovekovne istorije na Univerzitetu u Potsdamu, odakle je otišao u penziju 2015. godine. Hajman je član upravnog odbora Istorijske komisije Brandenburga (od 2002), član Istorijske komisije za Vestfaliju (od 2003), kao i predsednik Savetodavnog odbora u Muzeju za crkvenu i kulturnu istoriju Brandenburga u srednjem veku (od 2003).

Title