Bojan Mitrović je magistrirao na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, a doktorirao na Univerzitetu u Trstu. Objavio je više radova, pretežno o istoriji Srbije i srpskog naroda u XIX i XX veku. Na italijanskom jeziku objavio je knjigu Ricerca della verità e liberazione nazionale. Leopold von Ranke nella storiografia serba (Trieste: Editreg, 2006), a u koautorstvu sa Marijom Mitrović knjigu Storia della cultura e della letteratura serba (Lecce: Argo, 2015).

Title