Александра Попин бави се књижевном историјом и теоријом. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за југословенске књижевности и српскохрватски језик (1996). На истом фа­култету одбранила је магистарску тезу под називом „Кора и Непочин-поље према усме­нокњижевној традицији“ (2005). Доктори­рала је на Филолошком факултету у Београ­ду одбранивши тезу „Усмена књижевност и словенски неомитологизам као подтекст у поезији Васка Попе“ (2010). Аутор је низа студија објављених у научној периодици и зборницима радова. Област научног инте­ресовања јој је српска књижевност 20. века.

Title