Žan Gronden (Jean Grondin), rođen 1955. godine, radi kao pro­fesor filozofije na Univerzitetu u Montrealu. Polja njegovog istraživačkog interesovanja su hermeneutika, fenomenologija, ontologija, klasična i savremena nemačka filozofija. Autor je osamnaest knjiga iz ovih oblasti, od kojih je većina prevedena na više drugih jezika, te preko 150 studija i članaka. Piše na nemačkom, francuskom i engle­skom jeziku. Profesor je po pozivu na više univerziteta širom sveta, član je izdavačkih saveta petnaestak međunarodnih filozofskih časo­pisa. Već duži niz godina smatra se jednim od najistaknutijih struč­nja­ka za filozofsku hermeneutiku.

Title