Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Valentin Vasiljevič Sedov (Валентин Васильевич Седов)

Biografija

Valentin Vasiljevič Sedov (Валентин Васильевич Седов, 1924–2004) – tvorac savremene koncepcije etničke istorije Slovena,naučnik svetskog renomea, istaknuti sovjetski i ruski arheolog-slavista, šef Katedre za terenska istraživanja Instituta za arheologiju Ruske akademije nauka (RAN), doktor istorijskih nauka, profesor, redovni član Ruske akademije nauka i akademik Akademije nauka Letonije. Najznačaniji naučnik koji se bavio etnogenezom i ranom istorijom Slovena. Dao je značajan doprinos proučavanju etnogeneze Slovena. Osim toga, otkrio je pagansko svetilište u Perinji. Dao je uverljivo tumačenje nalaza konjskih lobanja u temeljima novgorodskih brvnara, po kojem one predstavljaju ostatke prinošenja žrtava. Zastupao je tezu po kojoj se Ruski kaganat početkom IX veka nalazio na jugu, poistovećujući Ruse sa nosiocima volincevskih starina koje su se razvile na osnovama romenske i okske kulture. Bio je odgovorni redaktor više od 80 knjiga iz arheologije i autor 450 naučnih radova.

Najznačajnije monografije:

 • Сельские поселения Смоленской земли VIII–XV вв. (Seoska naselja Smolenske zemlje VIII–XV veka), Мoва, 1960;
 • Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья (Sloveni gornjeg Podnjeprovlja i Podvinja), Москва, 1970;
 • Новгородские сопки (Novgorodski kurgani), Москва 1970;
 • Длинные курганы кривичей (Izduženi kurgani Kriviča) Moсква, 1974;
 • Происхождение и ранняя история славян (Poreklo i rana istorija Slovena), Moсквa, 1979;
 • Археология СССР: Восточные славяне в VI–XIII вв. (Arheologija SSSR: Istočni Sloveni u VI–XIII veku) Moсквa, 1982;
 • Очерки по археологии славян (Arheološki eseji o Slovenima), Moсквa, 1995;
 • Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование (Staroruski narod. Istorijsko-arheološko istraživanje), Москва, 1999;
 • Славяне в древности (Sloveni u dalekoj prošlosti), Москва, 1994;
 • Славяне в раннем Средневековье (Sloveni u ranom srednjovekovlju), Москва, 1995;
 • У истоков восточнославянской государственности (U osvit istočnoslovenske državnosti), Москва, 1999;
 • Изборск в раннем Средневековье (Izborsk u ranom srednjovekovlju), Moсква, 2007.