Sonja Veselinović rođena je 1981. godine u Novom Sadu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Na istom odseku radi od 2009.
godine, a od 2016. godine u zvanju je docenta i angažovana je na predmetima iz oblasti svetske i srpske književnosti 19. i 20. veka, poetike, teorije prevođenja. Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima, naučne
radove i kritike objavljuje u zbornicima i periodici od 2005. godine.
Objavila je studiju Prevodilačka poetika Ivana V. Lalića (Akademska
knjiga, Novi Sad, 2012), autorka je niza odrednica u Preglednom rečniku
komparatističke terminologije u književnosti i kulturi (Akademska
knjiga, Novi Sad, 2011) i priredila je knjigu Ivan V. Lalić (Izdavački
centar Matice srpske, 2015) u okviru edicije Deset vekova srpske književnosti. Piše lirsku prozu i poeziju, objavila je knjige Poema preko
(Dom omladine, Zaječar, 2008) i Кrosfejd (Кulturni centar Novog Sada,
2013), za koju je dobila stipendiju „Borislav Pekić“ za nacrt romana
(2009) i nagradu „Isidora Sekulić“ (2014). Prevela je knjigu Susret Milana Кundere (Arhipelag, Beograd, 2009) sa francuskog jezika. Član je
redakcije časopisa Polja od 2007. godine.

Title