Dr Nevenka Antović, diplomirani fizičar, rođena je 1969. godine u Nikšiću. Magistar-ski rad i doktorsku disertaciju odbranila je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beo-gradu. Profesor je nuklearne fizike na Univerzitetu Crne Gore. Naučne radove objavlji-vala je u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, u zbornicima međunarodnih i domaćih naučnih skupova, a realizovana istraživanja su iz oblasti nuklearne fizike i njene primjene, posebno – fizike pozitronijuma, gama-spektrometrije, razvoja i pri-mjene nuklearnih analitičkih tehnika i metoda, radioekologije. Član je Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore.

Title