Monika Fin (1982) magistrirala je Evroameričke jezike i književnost na Univerzitetu u Padovi 2008. godine (specijalizacija u jezicima: ruski, mađarski, srpsko-hrvatski), zatim je doktorirala na Slavistici na istom
univerzitetu 2012. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: Кijev–Budim–Venecija, centri stvaranja srpske kulture XVIII veka. Posrednička uloga Dionisija Novakovića (mentor: prof. Dorota Gil).
Od 2013. godine docent je po ugovoru na studijama Srpskog i hrvatskogjezika i književnosti na istom univerzitetu. Od 2014. zaposlena je na postdoktorskim studijama, na istraživačkom projektu „The interconfessional polemic between the Orthodox Serbs and the Catholic Church in the manuscripts of Gerasim Zelić“ (supervizor: prof. Han
Stenvijk). Njena dosadašnja istraživanja bila su prevashodno koncentrisana na srpsku kulturu i književnost XVIII veka, sa posebnim osvrtom na D. Novakovića, Z. Orfelina i D. Obradovića.

Title