Bojana-Kovačević-PetrovićBojana Kovačević Petrović (Zrenjanin, 1971) diplomirala je, završila master studije i doktorirala na Filološkom fakul­tetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Filozofskom fakulte­tu­ Univer­zi­te­ta­ u Novom Sadu kao docent pri Odseku­ za romanistiku. Njene uže oblasti interesovanja su hispanoamerička i španska književnost, hispanske kulture, traduktolo­gija, savremeni španski jezik i hispansko pozorište. Objavila je više desetina naučnih i stručnih članaka, predgovora, pogo­vora, intervjua o književnom stvaralaštvu Karlosa Fuentesa, Marija Vargasa Ljose, Roberta Bolanja, Oktavija Pasa, Soe Val­des, Fernanda Arabala, Federika Garsije Lorke. Prevela je tri­desetak knjiga sa španskog jezika, priredila nekoliko antologija – dvotomnu Antologiju hispanoameričke pripovetke Večita smrt od ljuba­vi­ jača, Antolo­gi­ju­ španske­ poezi­je­ za decu i mla­de Šal od papira­, Antologiju španske i hispanoameričke priče XXI veka Digitalni život, kao i hrestomatiju Ćak Mol Karlosa Fuentesa i monografsku publikaciju Publika Federika Garsije Lorke (sa Aleksandrom Mančić).

Bavi se književnim, sudskim, simultanim i konsekutiv­nim prevođenjem. Član je Latin American Studies Association (LASA), Mreže hispanista Srednje Evrope, Udruženja književ­nih prevodilaca Srbije, Društva hispanista Srbije i Udruženja profesora španskog jezika. Stalni je sudski prevodilac za špan­ski jezik pri AP Vojvodini. Dobitnica je Povelje zahvalnosti Instituta Servantes u Beogradu za iskazanu podršku i sarad­nju u aktivnostima Instituta Servantes na promociji španskog jezika i hispanskih kultura u periodu 2004‒2014.
Živi u Novom Sadu.

Title