Ana Vukmanović (Beograd, 1976) diplomirala je na Grupi za srpsku književnost sa opštom književnošću, na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama sociokulturne antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, s temom „Voda u obrednomitskom kontekstu narodne lirike“. Doktorirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši disertaciju „Značenja i funkcije granice u svadbenoj usmenoj lirici“. Na predlog Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, stekla je zvanje naučne saradnice. Tokom studijskog boravka na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu obavila je deo istraživanja o konceptualizaciji Drugog u južnoslovenskoj usmenoj lirici. Radila je kao lektorka za srpski, hrvatski i bosanski jezik na Institutu za slavistiku Univerziteta u Kelnu. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Objavljuje radove u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima. Oblasti njenog posebnog naučnog interesovanja jesu folkloristika,poetika usmene lirike i antropologija i poetika prostora.

Title