Aleksandra Pavlović (Beograd, 1959) je rukovodilac Odeljenja za kataloške informacije i snabdevanje naučnim dokumentima i bibliotekar savetnik za humanističke nauke u Univerzitetskoj biblioteca „Svetozar Marković“ u Beogradu. Zvanje magistra nauka stekla je tezom Žanrovski sistem škole „objektivne lirike“ (subjektivna poezija „objektivne lirike“) odbranjenom 1989, a doktora nauka disertacijama Međubibliotečka pozajmica u Srbiji: razvoj i transformacija u skladu sa transformacijom komunikacionog sistema u nauci (2009) i Razvoj didaktičke lirike u srpskoj književnosti od baroka do romantizma(2013), odbranjenim na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je monografiju Snabdevanje naučnim dokumentima u Srbiji (2012) i veliki broj naučnih radova.

Title